Cijfers & Feiten

Avé Begeleiding baseert zich bij haar analyses primair op cijfers en feiten en pas daarna op haar eigen beleggingservaringen en ‑overtuigingen. Beleggingsovertuigingen veranderen na verloop van tijd namelijk door opgedane ervaringen, uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek alsmede door veranderende markten en situaties. Daardoor kunnen ze een goede oordeelsvorming in de weg gaan zitten. Door objectief en onbevooroordeeld te meten, kunnen wij u het best begeleiden.

 

Grafieken verschaffen inzicht, maar kunnen ook misleiden

Beelden zeggen vaak veel meer dan cijfers. Banken en beheerders werken daarom veelvuldig met allerlei grafieken om u als belegger meer inzicht te verschaffen in uw beleggingen en de beleggingsomgeving. Dat juichen wij van Avé Begeleiding toe. Helaas menen wij daarbij vaak te constateren, dat banken en beheerders hun cijfers en grafieken presenteren op een manier die hen het beste uitkomt; en niet op de manier die u als belegger het meeste inzicht verschaft. Hieronder een voorbeeld hiervan.


 

Beide grafieken zijn gebaseerd op dezelfde onderliggende informatie. De linkergrafiek start echter begin 2009, terwijl de rechtergrafiek een jaar eerder start (vlak voor de kredietcrisis). Uit de grafieken kunnen conclusies getrokken worden die haaks op elkaar staan. Avé Begeleiding heeft maar één doel en dat is om u het juiste inzicht te verschaffen. Vanuit het uitgewerkte voorbeeld van de marktontwikkeling per risicoprofiel hiervoor gebruiken wij onder meer de volgende grafieken.


 

Naast de keuzes achter de presentatie van een grafiek is ook de interpretatie ervan belangrijk. In de linkergrafiek kunt u onder meer zien, dat aandelen de laatste 3 jaar een beduidend beter rendement hebben laten zien dan obligaties. Uit de rechtergrafiek kunt u slechts concluderen dat u niet extra beloond bent voor het nemen van extra risico als u op 1 januari 2008 gestart was met beleggen. Zou u een eerder of een later jaar gestart zijn met beleggen, dan gebruiken wij dat jaar indien mogelijk ook als startpunt. Zo krijgt u een zuiver inzicht in de ontwikkeling van uw belegd vermogen.Verschillen in performance tussen verschillende rapportages

De rendementen en vooral ook de benchmarkontwikkelingen uit de rapportages van banken en beheerders en die van Avé Begeleiding kunnen soms procenten van elkaar verschillen. Die verschillen worden onder meer veroorzaakt door de gehanteerde rendementsgrondslag, de gekozen benchmarks (en de wijze waarop deze worden toegepast) en bijvoorbeeld het al dan niet opnemen van spaargelden in de rapportages. Vaak zorgt dat voor een vertekening bij de beoordeling van de performance van de bank/beheerder. Beleggers die met meerdere banken werken trekken daardoor soms de verkeerde conclusie. Met de onafhankelijke vermogensrapportages van Avé Begeleiding worden deze verschillen opgeheven en kunt u de juiste conclusies trekken.Gerealiseerde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Aandelen en obligaties hebben geen geheugen. Ontwikkelingen uit het verleden blijken dus een slechte raadgever te zijn voor de toekomst. Daarvoor zijn andere factoren van belang zoals de waardering van de beleggingen. Zo hebben bijvoorbeeld de fraaie rendementen op obligaties in de voorbije periode als keerzijde, dat er bij de huidige lage rente nog maar weinig rendement te behalen valt bij obligaties. Beleggers en beheerders zien zich daarom vaak genoodzaakt om obligaties met een hoger risico te accepteren om daaruit wat extra rendement te kunnen genereren. De vraag hierbij is echter, of zij zich dit extra risico financieel en emotioneel kunnen permitteren? Meer dan eens verdwijnt die vraag naar de achtergrond, doordat de belegger zich vaak meer door rendement dan door risico laat leiden. Avé Begeleiding biedt hierbij tegenwicht aan haar cliënten en houdt hen een spiegel voor door de consequenties van eventuele tegenvallers inzichtelijk te maken. In een vrijblijvend oriënterend gesprek lichten wij u graag toe hoe wij dat doen.